Úvodní stránka Informace o zpracování OÚ

I. Informace o zpracovávání osobních údajů

 

 

1. Obecné informace

 

 1. Úvod

 

Tento dokument je určen k tomu, abychom Vás v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů („Nařízení GDPR“) a dalšími právními předpisy na ochranu osobních údajů informovali o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, a dále o Vašich právech týkajících se tohoto zpracování.

 

 

 1. Správce osobních údajů

 

My, společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, IČO: 26450691, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051, jsme správcem osobních údajů podle Nařízení GDPR, a tudíž neseme primární odpovědnost za zpracování osobních údajů, vysvětlené níže. V případě dotazů nebo žádostí týkajících se zpracování údajů se prosím obraťte na našeho pověřence pro ochranu údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny níže.

 

 1. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete kdykoli obrátit s použitím následujících kontaktních údajů:

MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Pověřenec GDPR, Jeremiášova 1249/7, 155 00 Praha 5, E-mail:

poverenec@makro.cz.

 

2. Informace týkající se zpracování osobních údajů

 

Poskytnutí Vašich osobních údajů je vždy dobrovolné, avšak v některých případech bez jejich poskytnutí nemáme možnost zprostředkovat nebo poskytnout Vám příslušnou službu, plnění apod., nebo vyhovět Vaší žádosti, stížnosti nebo jinému požadavku.

 

 1. Objednání kurzu či tréninku v MAKRO Akademii

 

Poskytnutí následujících údajů se vyžaduje k tomu, abychom byli schopni uzavřít s  Vámi (naším zákazníkem) smlouvu/zákaznický vztah a aby bylo možné zpracovat vaši objednávku příslušného kurzu či tréninku: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo či je-li zákazníkem fyzická osoba podnikatel tak také i název zákazníka (= název vašeho podniku), právní forma, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo.

 

Ostatní údaje shromažďované v rámci Vaší objednávky kurzu či tréninku poskytujete Vy, jako zákazník rovněž dobrovolně a zároveň nemáte povinnost nám tyto osobní údaje poskytnout a jejich poskytnutí není ani povinné ke splnění zákonného či smluvního požadavku. Pokud nám tyto osobní údaje neposkytnete, nebude to pro Vás mít žádné důsledky.

 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím objednávkového registračního formuláře včetně následné aktualizace těchto údajů, budeme zpracovávat za účelem objednání a realizace kulinářských, gurmánských či kuchařských kurzů a tréninků. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti MAKRO ve smyslu čl. 6 odst. věty 1 písm. f) GDPR, když poskytnutí a zpracovávání příslušných osobních údajů je nezbytné k vyřízení vaší objednávky/poskytnutí příslušné služby a v tomto rozsahu má přednost před ochranou poskytnutých osobních údajů.

 

 1. Zákaznická analýza a přímý marketing

 

S Vaším souhlasem budeme Vaše osobní údaje shromážděné prostřednictvím objednávkového registračního formuláře a v průběhu všech nadcházejících poskytovaných služeb a obchodních transakcí zpracovávat také pro marketingové účely. Marketingové účely konkrétně zahrnují:

 

 1. budování zákaznických vztahů a zákaznické analýzy;

 

To zahrnuje průzkum trhu, průzkumy zpětné vazby zákazníků, zákaznickou analýzu, segmentaci zákazníků a profilování k předpovídání chování a činnosti zákazníků. Toto zpracování činíme za účelem zlepšování našich služeb a zákaznického vztahu s Vámi, což je klíčovým faktorem pro náš obchodní úspěch. Tyto údaje a jejich vyhodnocování, nám pomáhají zjistit více o Vašich zájmech a potřebách a umožňují nám neustále zlepšovat naše služby a lépe je přizpůsobovat Vašim potřebám. 

 

 1. kontaktování za účelem nabídek zboží a služeb a dalších obchodních sdělení (přímý marketing);

 

Tyto účely zejména zahrnují poskytování informací o našich nabídkách poskytovaných služeb. Pokud jste nám udělili svůj předchozí souhlas, Vaše osobní údaje použijeme tedy rovněž k tomu, abychom Vás za účelem přímého marketingu kontaktovali prostřednictvím pošty, e-mailu či SMS.

 

Výše uvedená zpracování osobních údajů ((i) – (ii)) právně vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR, tedy bude prováděno na základě Vašeho výslovného souhlasu, o jehož udělení Vás požádáme v samostatném dokumentu.

 

 

 1. Monitoring našich provozoven pomocí kamerových systémů

 

Za účelem zajištění bezpečnosti našich zákazníků a zaměstnanců a za účelem ochrany majetku a zařízení naší společnosti jsou prostory našich provozoven nepřetržitě monitorovány kamerovým systémem se záznamem. Oblast monitorovaná kamerami je rovněž označená příslušnými piktogramy. Kamerové záznamy jsou v případě nutnosti předávány správním orgánům nebo orgánům činným v trestním řízení. Zpracovávání osobních údajů pro tyto účely vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR, tj. ochrana životně důležitých zájmů naší společnosti. Podrobnosti poskytneme na odůvodněnou žádost, kterou můžete adresovat naší společnosti prostřednictvím e-mailu na:  info@makro.cz.

 

 1. Veřejná síť WiFi v prostorách našich provozoven

 

Za účelem zvýšení zákaznického komfortu naše společnost poskytuje držitelům MAKRO karet možnost využít bezplatného bezdrátového připojení k internetu, prostřednictvím veřejné sítě WiFi, k níž se zákazníci mohou připojit přes své mobilní nebo jiné zařízení. Využití sítě WiFi je podmíněno poskytnutím některých osobních údajů. Bližší informace o podmínkách fungování a využívání sítě WiFi v našich provozovnách naleznete, včetně toho, jaké osobní údaje a k jakým účelům zpracováváme, naleznete na našich webových stránkách www.makro.cz/osobni-udaje.

 

 

 1. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

 

K dosahování účelů uvedených v bodech 2. a) až d) výše využíváme smluvní poskytovatele služeb v roli zpracovatelů osobních údajů, ve smyslu čl. 28 GDPR; jde například o poskytovatele služeb pro cloud hosting, platformové služby a údržbu, či poskytovatele služeb pro zasílání e-mailů a SMS nebo tisk individualizované reklamy. Jde o externí poskytovatele služeb i o poskytovatele služeb v rámci skupiny METRO Group, jíž je naše společnost součást, jako jsou například střediska sdílených služeb skupiny METRO Group, která se nacházejí v zemích v Evropské unii (EU) a Evropský hospodářský prostor (EEA) i mimo ně (tj. mezinárodní datové středisko skupiny METRO Group, které je provozováno společností METRO Systems GmbH). Zajišťujeme prostřednictvím příslušných smluvních ustanovení a záruk, že tito poskytovatelé služeb zpracovávají osobní údaje v souladu s evropskými právními předpisy o ochraně údajů, abychom zaručili vysokou úroveň ochrany údajů, a to i tehdy, jsou-li osobní údaje předávány do země mimo prostor EU. Jiný přenos osobních údajů jiným příjemcům se neprovádí, s výjimkou případů, kdy jsme povinni tak činit ze zákona.  Pro více informací, včetně informací a dokumentace týkající se záruk nebo závazných pravidel pro předání údajů mimo EU, se prosím obraťte na naši společnost prostřednictvím e-mailu na:  info@makro.cz.

 

 

 1. Doba uchovávání/zpracovávání osobních údajů

 

Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl/a pro účely objednání příslušného kurzu či tréninku a v průběhu všech nadcházejících poskytovaných služeb a obchodních transakcí, nebo na základě Vašich následných žádostí, stížností, reklamací nebo jiných požadavků, budou zpracovávány po nezbytně nutnou dobu, standardně po dobu až 3 let, resp. v nezbytných případech až 10 let (maximální délka vyžadovaná právními předpisy, např. pro daňové a účetní účely, byly-li údaje poskytnuty v souvislosti s nákupem zboží nebo služeb) od okamžiku rozhodného pro běh dané lhůty pro uchování; za rozhodný okamžik se považuje např. objednávka kurzu či tréninku, uplatnění reklamace nebo jiného právního nároku nebo jiný úkon spojený s nutností zpracovávat osobní údaje. Uchovávání osobních údajů pro účely zákonných povinností vychází z čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. c) GDPR.

 

V případě, že zpracovávání osobních údajů je podmíněno Vaším souhlasem, budeme zpracování provádět po dobu, na kterou byl souhlas udělen, resp. do doby, než bude takový souhlas odvolán.

 

 

 

3. Vaše práva

 

Jako subjekt údajů se můžete kdykoli obrátit na naši společnost s oznámením v jakékoli podobě, a v případě emailové komunikace na adresu: info@makro.cz k výkonu Vašich práv podle GDPR. Tato práva jsou následující:

 

 • Právo dostat informace o zpracování údajů a kopii zpracovávaných údajů (právo na přístup, čl. 15 GDPR),
 • Právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo doplnění údajů neúplných (právo na opravu, čl. 16 GDPR),
 • Právo požadovat výmaz osobních údajů a v případě, že osobní údaje byly zveřejněny, informování ostatních správců o žádosti o výmaz (právo na výmaz, čl. 17 GDPR),
 • Právo požadovat omezení zpracování údajů (právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR),
 • Právo získat osobní údaje týkající se subjektu údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a požádat o předání těchto údajů jinému správci (právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR),
 • Právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem jeho zastavení (právo vznést námitku, čl. 21 GDPR),
 • Právo udělený souhlas kdykoli odvolat za účelem zastavení zpracování údajů, které vychází z vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu se nedotkne zákonnosti zpracování na základě souhlasu uděleného před takovým odvoláním (právo odvolat souhlas, čl. 7 GDPR).
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domníváte, že Vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena (právo podat stížnost u dozorového úřadu, čl. 77 GDPR).

Vzhledem k možným změnám právních předpisů či podmínek zpracování naší společností se může stát, že bude zapotřebí provést změnu těchto podmínek, resp. informací o zpracování osobních údajů. V takovém případě Vás budeme o takových změnách informovat, a to formou uveřejnění těchto změn na webových stránkách naší společnosti www.makro.cz v sekci Osobní údaje, resp. oznámením zaslaným na Vámi uvedené kontaktní údaje. V takovém rozsahu, v jakém se změny dotknou zpracování, které vychází z Vašeho souhlasu, Vás v případech, kdy to bude nutné, požádáme o nový souhlas.