VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI MAKRO CASH & CARRY ČR S.R.O.

(dále jen „Podmínky“)

1. Obecná ustanovení

1.1. Společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. se sídlem v Praze 5, Jeremiášova 1249/7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka č. 83051, IČO:26450691, DIČ:CZ26450691 (dále jen „společnost Makro“) je obchodní společností, která zajišťuje prodej zboží ve svých velkoobchodních střediscích formou cash and carry registrovaným podnikatelům, kteří s ní mají uzavřenu dohodu o registraci, vydány zákaznické karty a tak uzavřenou (rámcovou) smlouvu o prodeji, která se řídí těmito Podmínkami.
1.2. Tyto Podmínky upravují vytvoření registrace a vydání Makro karty (jak definováno níže) zákazníkovi a podmínky jejího použití.

2. Podmínky registrace a vydání Makro karty

2.1. Obchodním korporacím a podnikajícím subjektům provozujícím svoji podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo na základě jiného právního předpisu (dále jen „zákazník/zákazníci“) vydá oddělení Služby zákazníkům společnosti Makro (v hlavním vstupu do velkoobchodního střediska společnosti Makro nepřenositelnou zákaznickou kartu (dále jen „Makro karta“) na základě žádosti o registraci a po:
a) předložení živnostenského oprávnění nebo obdobného oprávnění (u osob podnikajících na základě zvláštního právního předpisu);
b) prokázaní aktivního podnikání (vystavené faktury, výpis z bankovního účtu);
c) vyplnění žádosti o registraci a souhlasu s těmito Podmínkami.
2.2. Žádost o registraci lze podat i elektronicky na adrese www.makro.cz, s tím, že pro obdržení plastové Makro karty je nutno, aby se zástupce zákazníka dostavil osobně na oddělení Služby zákazníkům velkoobchodního střediska společnosti Makro.
2.3. K jedné registraci zákazníka je možné vydat až pět Makro karet různým fyzickým osobám, které určí zákazník. Držitelem Makro karty může být pouze fyzická osoba starší 15 let. Držitel karty se musí dostavit osobně na oddělení Služby zákazníkům společnosti Makro, aby si kartu převzal a podepsal s tím související dokumentaci. O případných výjimkách v počtu udělených Makro karet rozhoduje v oprávněných případech vedení společnosti Makro.
2.4. Držitele Makro karet k registraci určuje výhradně registrovaný zákazník, resp. osoba oprávněná za něj jednat. Všechny nákupy realizované na základě kterékoli takto vydané Makro karty jsou provedeny jménem a na účet zákazníka.
2.5. Zákazník je oprávněn v souvislosti se svým podnikáním na základě Makro karty vydané jím určeným držitelům nakupovat zboží ve velkoobchodních střediscích společnosti Makro a využívat jiné společností Makro nabízené služby.
2.6. Registrovaným zákazníkům v případě ztráty Makro karty, změny osoby oprávněného držitele Makro karty a v dalších případech odsouhlasených oprávněným pracovníkem společnosti Makro vydá novou Makro kartu oddělení Služby zákazníkům společnosti Makro velkoobchodního střediska společnosti Makro.
2.7. Vlastníkem Makro karty zůstává společnost Makro, která je oprávněna za stanovených podmínek použití Makro karty zablokovat nebo ji odejmout.
2.8. Společnost Makro je oprávněna vydat i jiné než standardní Makro karty, vymezující užší podmínky spolupráce, a to na základě individuální dohody se zákazníkem.
2.9. Makro karta může být využívána i v elektronické formě např. v aplikacích společnosti Makro. Elektronická Makro karta je pouze elektronickým vyjádřením již existující plastové (fyzické) Makro karty.

3. Zrušení registrace a odstoupení společnosti Makro od smlouvy o prodeji

3.1. Registraci zákazníka lze zrušit (odstoupením od smlouvy o prodeji) a Makro kartu odejmout (resp. zablokovat) je možné v případech kdy:
a) o zablokování Makro karty požádá sám zákazník,
b) dojde k odstoupení od smlouvy o prodeji čímž dojde ke zrušení registrace,
c) zákazník zneužije Makro kartu, nebo její zneužití třetí osobou vědomě či nevědomě umožní nebo
d) v případě, že zákazník nebo držitelé Makro karty vydané k jeho registraci jsou prokazatelně přistiženi při krádeži ve velkoobchodním středisku společnosti Makro nebo
e) zákazník v období 24 po sobě jdoucích měsíců nerealizuje nákup u společnosti Makro, nebo
f) zákazník opakovaně nerespektuje bezpečnostní opatření společnosti Makro, nebo
g) zákazník ukončí či přeruší svojí podnikatelskou činnost, nebo
h) zákazník jinak poruší své závazky či povinnosti vyplývající ze smluvního vztahu se společností Makro (v návaznosti na registraci), úmyslně či z nedbalosti poškodí společnost Makro či její dobré jméno, jedná v rozporu s dobrými mravy či běžnými obchodními zvyklostmi.
3.2. Není-li Makro karta z důvodů shora uvedených odebrána v oddělení Služby zákazníkům společnosti Makro velkoobchodního střediska společnosti Makro, je zákazník povinen Makro kartu po jejím zablokování bez zbytečného odkladu společnosti Makro vrátit, jinak je společnost Makro oprávněna vyžadovat náhradu nákladů spojených s vymáháním Makro karty a náhradu případné škody.
3.3. Ukončí-li nebo přeruší-li z jakýchkoliv důvodů zákazník svoji podnikatelskou činnost, je povinen bez zbytečného odkladu společnost Makro o této skutečnosti informovat a všechny Makro kartu vydané k jeho registraci vrátit, jinak je společnost Makro oprávněna její vydání vymáhat spolu s úhradou vynaložených nákladů na oprávněných držitelích.
3.4. Společnost Makro je oprávněna Makro kartu zablokovat i z jiných důvodů než výše uvedených, a to i bez odstoupení od smlouvy o prodeji (např. v souvislosti s upozorněním na nevyzvednutou reklamaci, důležitého sdělení zákazníkovi aj.).
3.5. Změny registrace je oprávněn činit výhradně registrovaný zákazník. Držitel karty je oprávněn činit pouze změny týkající se jeho osoby..

4. Zvláštní obchodní podmínky

4.1. Společnost Makro si ve svých velkoobchodních střediscích zejména vyhrazuje právo:
a) odmítnout vstup do velkoobchodního střediska společnosti Makro, nákup a zablokovat Makro kartu osobám, které se neprokáží při vstupu do velkoobchodního střediska společnosti Makro oprávněnou držbu Makro karty jiným identifikačním průkazem (řidičský průkaz, občanský průkaz, pas aj.),
b) odmítnout vstup do velkoobchodního střediska společnosti Makro více jak jedné osobě v doprovodu držitele Makro karty,
c) odmítnout vstup do velkoobchodního střediska společnosti Makro dětem pod 140 cm výšky,
d) odmítnout vstup do velkoobchodního střediska společnosti Makro osobám s osobními zavazadly přesahujícími vymezený rozměr, která nebyla uložena v bezpečnostních schránkách ve vstupu do velkoobchodního střediska společnosti Makro,
e) odmítnout vstup do velkoobchodního střediska společnosti Makro osobám s fotoaparáty, videokamerami nebo jinými předměty, jež by mohly ohrozit ostatní osoby a majetek ve velkoobchodním středisku společnosti Makro,
f) provést kontrolu správnosti účtování zákaznického nákupu před východem z velkoobchodního střediska společnosti Makro,
g) shromažďovat data a informace o zákaznících a jejich nákupech v souladu s relevantními právními předpisy,
h) pořizovat obrazový záznam provozu velkoobchodního střediska společnosti Makro v průběhu celého dne,
i) přechodu vlastnictví zakoupeného zboží z vlastnictví společnosti Makro do vlastnictví zákazníka až po opuštění velkoobchodního střediska společnosti Makro.
4.2. Ve velkoobchodních střediscích společnosti Makro není dovoleno bez souhlasu ředitele velkoobchodního střediska a vedení společnosti Makro pořizovat obrazové ani zvukové záznamy.
4.3. Do velkoobchodních středisek společnosti Makro je zákaz vstupu se zvířaty.
4.4. Na základě registrace zákazníka pro účely využívání společností Makro poskytovaných služeb mohou být zákazníkovi přiděleny přístupové údaje, na jejichž základě je zákazník oprávněn objednávat či nakupovat zboží u společnosti Makro. Veškeré přístupové údaje včetně hesla do jakékoliv aplikace společnosti Makro jsou přísně důvěrné a zákazník je povinen o nich zachovávat mlčenlivost, nesdělovat je jakékoliv třetí osobě a neumožnit ani jejich využívání jakoukoliv třetí osobou.
4.5. Veškeré individuální ceny zboží či individuální cenové nabídky sdělené v jakékoliv formě společností Makro zákazníkovi jsou součástí obchodního tajemství společnosti Makro a zákazník je povinen o nich zachovávat přísnou mlčenlivost, nesdělovat je jakékoliv třetí osobě a neumožnit ani jejich využívání jakoukoliv třetí osobou.
4.6. V případě porušení zákazníkem jakékoliv jeho výše uvedené povinnosti je společnost Makro oprávněna odstoupit od smlouvy o prodeji a současně zrušit registraci zákazníka opravňující jej k nakupování zboží od společnosti Makro a vymáhat po zákazníkovi veškeré škody jí v důsledku této skutečnosti vzniklé.
4.7. Registraci zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
4.8. Všechny záležitosti neobsažené v těchto Podmínkách budou řešeny dle příslušných právních předpisů České republiky.
4.9. Tyto Podmínky jsou dostupné na www.makro.cz a v každém velkoobchodním středisku společnosti Makro na území České republiky v průběhu jeho otevíracích hodin.
4.10. Společnost Makro si vyhrazuje právo tyto Podmínky jednostranně měnit či doplnit. O doplnění či změně Podmínek bude zákazník vždy informován na webových stránkách společnosti Makro. Všechny změny Podmínek budou účinné jejich zveřejněním na www.makro.cz a ve velkoobchodních střediscích společnosti Makro na území České republiky neurčí-li společnost Makro jinak. Pokud zákazník po zveřejnění změn Podmínek nezruší svou registraci způsobem v těchto Podmínkách uvedených (3.1. písm. b)), a to ve lhůtě 30 dnů od účinnosti změny či doplnění Podmínek, má se zato, že s novým zněním Podmínek souhlasí a je jimi vázán.
4.11. Tyto Podmínky jsou účinné od 1.7.2023.

makro akademie

 
Jeremiášova 1249/7
150 00 Praha 5 - Stodůlky

Jan Gavenda
Manager makro akademie
+420 704 659 444
jan.gavenda@makro.cz
 

Nezávazná poptávka