Úvodní stránka Obchodní podmínky

Obchodní podmínky MAKRO Akademie

Úvodní ujednání

 1. Provozovatelem MAKRO Akademie a v jejích prostorách pořádaných kulinářských, gurmánských a kuchařských kurzů a tréninků je společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1249/7, PSČ 155 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83051 (dále jen "Provozovatel").
 2. Tyto obchodní podmínky MAKRO Akademie (dále jen "Obchodní podmínky") jsou platné pro všechny kurzy, tréninky, další akce a jednotlivé služby poskytované Pořadatelem (dále společně jen „Kurzy“).  
 3. Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 25.5.2018.

Část A) Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

 1. Provozovatel

a

 1. zákazník, kterým může být jak fyzická osoba, tak i právnická osoba (dále jen "Zákazník").

Část B) Předmět smluvního vztahu

 1. Provozovatel se zavazuje zajistit každý Kurz v souladu s potvrzenou objednávkou Zákazníka a umožnit Zákazníkovi účast na Kurzu.  
 2. Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli cenu Kurzu dle nabídky Provozovatele uvedené na jeho webových stránkách.

Část C) Vznik smluvního vztahu

 1. Vzájemný smluvní vztah vzniká potvrzením objednávky Zákazníka ze strany Provozovatele.
 2. Každá objednávka musí obsahovat identifikační údaje Zákazníka a další povinné náležitosti ve formátu stanoveném Provozovatelem na jeho webových stránkách určených k objednávání Kurzů.    

Objednávku je možné učinit, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, výlučně jen elektronicky prostřednictvím webových stránek Provozovatele http://www.makro.cz/makro-akademie.

 1. K potvrzení Provozovatelem objednávky Zákazníka dojde v případě, že bude Provozovateli doručena objednávka Zákazníka způsobem dle Obchodních podmínek a současně i bude cena Kurzu dle přijaté objednávky v plném rozsahu Zákazníkem uhrazena.    
 2. Provozovatel je oprávněn odmítnout doručenou objednávku Zákazníka, pokud: i) nebyla objednávka realizována způsobem či za podmínek dle Obchodních podmínek, ii) nebyla uhrazena cena Kurzu dle doručené objednávky způsobem a za podmínek dle Obchodních podmínek, iii) došlo k naplnění maximálního počtu účastníků Kurzu nebo iv) nastala jiná skutečnost bránící uskutečnění Kurzu či z rozhodnutí Poskytovatele. O odmítnutí objednávky bude Zákazník Provozovatelem informován formou e-mailové zprávy na jeho e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Kurzu.

Část D) Specifikace Kurzu

 1. Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně Kurzy uvedené v nabídce Provozovatele na webových stránkách http://www.makro.cz/makro-akademie či v písemných materiálech vydaných Provozovatelem. 
 2. Místem konání Kurzu, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, je MAKRO Academie na adrese sídla Provozovatele – Jeremiášova 1249/7, Praha 5 (dál jen „Místo konání Kurzu“).   
 3. Po celou dobu trvání Kurzu je vždy přítomen zástupce Provozovatele v souladu s nabídkou Provozovatele na jeho webových stránkách. 
 4. Účastníci Kurzu jsou povinni se dostavit na Místo konání Kurzu nejpozději 15 minut před zahájením Kurzu. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup účastníkovi Kurzu v případě pozdního příchodu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu. 
 5. Maximální počet účastníků Kurzu je uveden ve specifikaci každého jednotlivého Kurzu na webových stránkách Provozovatele.
 6. Účastníkem Kurzu může být jen plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let, zdravotně způsobilé bez jakýchkoliv přenosných infekčních chorob, která                                                                                                                                                                    akceptovala Obchodní podmínky a udělila Provozovateli i další související souhlasy.  V opačném případě je Provozovatel oprávněn odmítnout jakékoliv osobě nesplňující podmínky dle Obchodních podmínek účast v Kurzu s tím, že cena Kurzu bude v tomto případě za tuto osobu Zákazníkovi vrácena.   
 7. V případě specifických Kurzů může být účastníkem Kurzu i osoba, která nesplňuje výše uvedené věkové kritérium dle Obchodních podmínek s tím, že v těchto případech je Provozovatel oprávněn stanovit další podmínky pro účast této osoby v Kurzu.    

Část E) Finanční podmínky

 1. Zákazník se zavazuje uhradit Provozovateli cenu za Kurz ve výši dle nabídky Provozovatele uvedené na jeho webových stránkách http://www.makro.cz/makro-akademie. V ceně za Kurz je zahrnuta konzumace nealkoholických nápojů a pochutin v rozsahu stanoveném nabídkou Provozovatele na jeho webových stránkách. 
 2. Cena Kurzu je hrazena v rámci procesu jeho objednávání nebo bezprostředně po jeho dokončení (platební brána), popř. jiným Provozovatelem stanoveným způsobem. Cena Kurzu je však vždy splatná nejpozději ve lhůtě 5 pracovních dnů před konáním Kurzu, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 
 3. Zákazník se zavazuje uhradit cenu Kurzu vždy i) bezhotovostním převodem na účet Provozovatele, a to v souladu s pokyny Provozovatele, či jiným Poskytovatelem stanoveným způsobem úhrady (platební brána) nebo ii) platební kartou v Místě konání Kurzu či iii) v hotovosti v Místě konání Kurzu. V případě bezhotovostního převodu se cena Kurzu považuje uhrazenou připsáním ve prospěch účtu Provozovatele. 
 4. Není-li cena Kurzu uhrazena Provozovateli řádně a včas, je Provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi Kurzu na Místo konání Kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu.
 5. Zákazník je oprávněn zakoupit u Provozovatele kupon (voucher), kterým bude plně či částečně hrazena cena Kurzu. Tento kupon může být určen na úhradu ceny jakékoliv nebo určitého Kurzu. 
 6. V případě použití kuponu dle předcházejícího bodu tohoto článku je nutno, aby byl kupon na úhradu ceny Kurzu uplatněn nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne i) připsání ceny kuponu na bankovní účet Provozovatele či ii) platby kuponu prostřednictvím platební karty nebo iii) uhrazením kuponu v hotovosti. Po marném uplynutí této doby nebude možno již kupon na úhradu Kurzu uplatnit s tím, že Zákazník již nebude mít nárok na vrácení uhrazené částky kuponu či jakýkoliv další nárok z marného uplynutí výše uvedené lhůty vyplývající vůči Provozovateli.  

Část F) Práva a povinnosti stran

 1. Účastníci Kurzu mají právo na vstup jen do vymezených prostor určených ke konání Kurzu v Místě konání Kurzu.
 2. V průběhu konání Kurzu nejsou účastníci Kurzu oprávněni vzdalovat se z prostor určených ke konání Kurzu bez vědomí zástupce Provozovatele.  
 3. Účastníci Kurzu jsou povinni po celou dobu konání Kurzu dodržovat pokyny zástupce Provozovatele účastnícího se Kurzu.
 4. Účastníci Kurz jsou povinni po celou dobu trvání Kurzu jednat tak, aby nedošlo k ohrožení jejich zdraví či zdraví ostatních účastníků Kurzu. 
 5. Zástupce Provozovatele se zavazuje na počátku Kurzu poučit účastníky Kurzu o pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Kurzu a předpisech týkajících se požární ochrany. Účastníci Kurzu jsou povinni dodržovat tato pravidla, tak jako i pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, tak jako i požární ochrany, v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou účastníci Kurzu povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví jak svou, tak i ostatních účastníků Kurzu.  
 6. Účastníci Kurzu jsou povinni před zahájením Kurzu informovat zástupce Provozovatele o potravinových alergiích, případně dalších onemocnění, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu konání Kurzu. 
 7. Účastníci Kurzu jsou povinni nepožívat jakékoliv alkoholické nápoje a neužívat ani jiné návykové látky před či v průběhu konání Kurzu. Toto omezení týkající se konzumace alkoholických nápojů neplatí pro účastníky speciálních kurzů, v rámci nichž jsou alkoholické nápoje využívány k vlastní realizaci kurzu, avšak vždy jen za podmínek a dle pokynů zástupce Provozovatele.         
 8. Provozovatel, resp. jeho zástupce je oprávněn vyloučit z účasti na Kurzu ty účastníky Kurzu, kteří opakovaně či hrubě porušují pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požární předpisy, Obchodní podmínky, pokyny zástupce Poskytovatele, dobré mravy či omezují ostatní účastníky Kurzu v jejich účasti na Kurzu. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Kurzu. 
 9. Zákazník se zavazuje zajistit respektování práv a povinností vyplývajících z Obchodních podmínek též účastníky Kurzu, kteří se zúčastní Kurzu na základě jím učiněné objednávky v souladu s Obchodními podmínkami.
 10. Pokud se v Obchodních podmínkách odkazuje na účastníky Kurzu, tak se jimi rozumí také i Zákazník.

Část G) Zrušení a změna Kurzu

a) Ze strany Provozovatele:

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání Kurzu, a to v těchto případech:
  a) Kurz není obsazen minimálním počtem účastníků, tj. minimálně 4 osobami;
  b) v provedení Kurzu bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie či nefunkční technologie v Místě konání Akce, apod.).
 2. O zrušení Kurzu bude každý jeho zamýšlený účastník informován Provozovatelem, a to formou e-mailové zprávy na jeho e-mailovou adresu, pokud bude Provozovateli dostupná, nebo na příslušných webových stránkách Provozovatele http://www.makro.cz/makro-akademie.
 3. V případě zrušení termínu Kurzu ze strany Provozovatele má Zákazník právo si telefonicky sjednat s Provozovatelem nový termín Kurzu, pokud není vzájemně dohodnuto jinak, nebo mu bude vrácena celá částka uhrazené hodnoty Kurzu.

b) Ze strany Zákazníka

 1. V případě, že Zákazník či další účastníci Kurzu z jakýchkoliv důvodů nemohou absolvovat Kurz, zavazuje se toto Zákazník neprodleně písemně formou e-mailové zprávy oznámit Provozovateli, a to na jeho e-mailovou adresu Makroakademie@makro.cz.
 2. Kurz je možné zrušit (odstoupit od uzavřené smlouvy) do 14 kalendářních dnů od data přijetí Provozovatelem objednávky Zákazníka. Zákazníkovi bude následně vrácena uhrazená částka na požadovaný bankovní účet. V případě, že se jedná o kupon pro úhradu ceny Kurzu dle Obchodních podmínek, může o navrácení peněžních prostředků požádat pouze osoba, která poukaz objednala a uhradila.
 3. Termín Kurzu je možné změnit 5 pracovních dnů (do 17:00 hod) nebo i dříve před sjednaným termínem a sjednat bezplatně termín Kurzu nový. Toto ustanovení se netýká speciálních Kurzů, které jsou řešeny vždy samostatně.
 4. Termín na Kurz zrušený/změněný později než v předcházejícím bodu 3 tohoto článku, je Kurz považovaný za uskutečněný bez jakéhokoli nároku Zákazníka na náhradu újmy (škody). Zákazník může však v tomto případě za sebe poslat náhradu.

Část H) Odpovědnost za újmu

 1. Účastníci Kurzu jsou povinny před započetím Kurzu požádat zástupce Provozovatele o uložení vnesených věcí do Místa konání Kurzu, jejichž hodnota přesahuje částku 3.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá Provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech ve smyslu platných právních předpisů.  Dále je Provozovatel oprávněn vyčlenit prosto pro odkládání věcí účastníky Kurzu s tím, že za takto odložené věci Provozovatel odpovídá dle platných právních předpisů. 
 2. Zákazník odpovídá za jím nebo účastníky Kurzu způsobenou újmu  Provozovateli.
 3. Účastník Kurzu odpovídá za veškeré svěřená zařízení a technické prostředky využívané v rámci Kurzu či k čerpání služeb v rámci Kurzu a odpovídá Provozovateli za veškerou mu vzniklou újmu v důsledku jejich zničení, poškození či ztráty.

Část CH) Reklamace

 1. Pro případ, že Kurz neprobíhá dle smluvních podmínek, je Zákazník oprávněn vady Kurzu reklamovat. 
 2. Reklamace se uplatňuje písemně u Provozovatele, a to bez zbytečného odkladu, avšak nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne konání Kurzu, jinak odpovědnost Provozovatele za vady zaniká. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad. 
 3. Reklamace Zákazníka musí být Provozovatelem vyřízena ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího uplatnění. 
 4. Pokud Provozovatel reklamaci Zákazníka uzná za oprávněnou, tak zajistí na vlastní náklady nápravu. Nápravu je Provozovatel oprávněn zajistit poskytnutím slevy či vrácením části či celé ceny Kurzu. V rámci procesu reklamace bude Poskytovatel postupovat v souladu s platnými právními předpisy.   

Část I) Ochrana osobních údajů a ochrana osobnosti

 1. Zpracovávání a shromažďování Osobních údajů je vždy prováděno za podmínek uvedených platnými právními předpisy.
 2. Podrobné informace o tom, jak Provozovatel zpracovává osobní údaje fyzických osob, naleznete na webových stránkách Provozovatele https://www.makro.cz/osobni-udaje, v příslušné sekci. K výkonu svých práv podle GDPR (např. pro informace, opravu, výmaz a námitku) mohou subjekty údajů kdykoli kontaktovat pověřence pro ochranu údajů Provozovatele na info@makro.cz. 

Část J) Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená potvrzenou objednávkou či Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/20122 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, a dalšími obecně závaznými platnými právními předpisy.
 2. Provozovatel je oprávněn kdykoli provést změnu Obchodních podmínek. Nové znění Obchodních podmínek bude účinné dnem jejich zveřejnění na webových stránkách Provozovatele http://www.makro.cz/makro-akademie, pokud nebude Provozovatelem stanovena pro konkrétní změnu Obchodních podmínek účinnost pozdější. Zákazník je povinný se před každým jednotlivým objednáním Kurzu seznámit s účinným zněním Obchodních podmínek a bude se mít tedy za to, že pokud Zákazník objedná Kurz prostřednictvím webových stránek Provozovatele poté, co změna Obchodních podmínek nabyla účinnosti, tak s  novým zněním Obchodních podmínek v plném rozsahu souhlasí.